" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Friday, April 16, 2010

13 Habits to have a Healthy Life

1: Eat Breakfast Every Morning
2: Add Fish and Omega-3 Fatty Acids to Your Diet
3: Get Enough Sleep
4: Make Social Connections
5: Exercise for Better Health (Raise breathing & Heart rate)
6: Practice Good Dental Hygiene
7: Take Up a Hobby
8: Protect Your Skin
9: Snack the Healthy Way (fruits,vegetables,whole grain)
10: Drink Water and Eat Dairy
11: Drink Tea
12: Take a daily walk
13: Avoid high calories/high sugar/high salt/high alcohol

No comments: