" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Wednesday, April 14, 2010

Knowledge to Success at Work place

Job knowledge and skills
– understanding of job functions and their applications/know how to manage your job area/ try to work with less supervision
Job performance
– quality / accuracy / quantity (volume of work turned out on time)
Initiative – job interest / dedication and willingness to extend oneself to complete assigned tasks.
Interpersonal skills
– respected by effective in working with peers, superiors and outsiders
Communication skill
– ability to convey and present information in a clear, logical and concise manner and articulate persuasively to argue for and support ideas (providing song reasoning or argument)
Customer service
– ability to interact with both internal and external customers at all levels tact and diplomacy, as well as an attitude of responsiveness in meeting customer requests
Team work
– exhibits a positive attitude and work effectively with other team members to achieve group goals. Project that staff handled, facilities managed, tenders participated in, designs involved with or completed etc … Staff’s work attitude, especially towards clients. Staff’s strength. Area where staff needs improvements.

No comments: