" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Friday, April 23, 2010

LIFE IS NOTHING WITHOUT PEACE OF MIND

Here are a few simple things that can help you:

*

Stay away from negative conversations and from negative people.
*

Don't hold grudges. Learn to forget and forgive. Nurturing ill feelings and grievances hurts you and causes lack of sleep.
*

Don't be jealous of others. Being jealous means that you have low self-esteem and consider yourself inferior to others. This again, causes lack of inner peace.
*

Accept what cannot be changed. This saves a lot of time, energy and worries.
*

Every day we face numerous inconveniences, irritations and situations that are beyond our control. If we can change them, that's fine, but this is not always possible. We must learn to put up with such things and accept them cheerfully.
*

Learn to be more patient and tolerant with people and events.
*

Don't take everything too personally. Some emotional and mental detachment is desirable. Try to view your life and other people with a little detachment and less involvement. Detachment is not indifference, lack of interest or coldness. It is the ability to think and judge impartially and logically. Don't worry if again and again you fail to manifest detachment. Just keep trying.
*

Let bygones be gone. Forget the past and concentrate on the present moment. There is no need to evoke unpleasant memories and immerse yourself in them.
*

Practice some concentration exercises. This will help you to reject unpleasant thoughts and worries that steal away your peace of mind.
*

Learn to practice meditation. Even a few minutes a day will make a change in your life.

Inner peace ultimately leads to external peace. By creating peace in our inner world, we bring it into the external world, affecting other people too.

No comments: