" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Wednesday, April 14, 2010

ေအာင္ႏိုင္သူ vs က်ဆံုးသူ

ေအာင္ႏိုင္သူဟာ
အေျဖကို အာ႐ံုစိုက္တယ္။
က်ဆံုးသူကေတာ့ ျပႆနာကို အာ႐ံုစိုက္တယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူက
တာ၀န္ယူရဲတဲ့စိတ္ရွိတယ္။
က်႐ွံဳးသူက တစ္ပါးသူကို အျပစ္ရွာတယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူက
အက်ပ္အတည္းကေန အခြင့္အလမ္းကိုရွာတယ္။
က်႐ွံဳးသူက အက်ပ္အတည္းကို အျပစ္တင္တယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူဟာ
လက္ရွိအေနအထားအေပၚ လက္ခံၿပီး အတိတ္ကိုေလ့လာတယ္။
တာ၀န္ခံထားတဲ့အရာကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္တယ္။
ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကို စဥ္းစားတယ္။
သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို အေလးထားတယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူက
ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို လက္ခံတယ္။
ဒါေပမယ့္ ရင္ဆိုင္ၿပီး ေဖာက္ထြက္တယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူက
သူ႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအ၀န္းအ၀ိုင္းကို
အဆက္မျပတ္က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္တယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူက
စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္တယ္။
အ႐ွံဳးတရားကို ရင္ဆိုင္ၿပီး သင္ခန္းစာယူတယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူက
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လက္ေတြ႔က်မယ့္ မဟာဗ်ဴဟာကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးတယ္။
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္တယ္။
အစီအစဥ္ခ်ၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္တယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူက
ေလ့လာစရာေတြ ရွိေသးတယ္လို႔ အၿမဲေတြးတယ္။
ေအာင္ႏိုင္သူဟာ နိမ့္ခ်စြာေနတယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူက
အၿမဲေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္တယ္။
အစြမ္းကုန္အားထုတ္လုပ္ကိုင္တယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူဟာ
မိမိလိုခ်င္တာကိုရဖို႔ အေကာင္းဆံုးအားထုတ္မႈကို အသံုးခ်တယ္။
စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ၿပီး ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိန္းတယ္။ သိကၡာကို ေစာင့္ထိန္းတယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူဟာ
သူတို႔ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကို ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ၿပီး ေအာင္ျမင္မယ့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာသာ အသံုးခ်တယ္။
လုပ္ငန္းခြင္မွာ စိတ္ကူးအိပ္မက္ကိုရွာတယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူဟာ
ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ့္ အလားအလာေတြကို ေတြးေတာႀကံစည္လုပ္ကိုင္တယ္။
ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ အေသအခ်ာ ယံုၾကည္တယ္။
ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးရဲတယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူက
မ်ားမ်ားေပးဆပ္ၿပီး နည္းနည္းရယူတယ္။
အမ်ားေနာက္မလိုက္ဘဲ လမ္းမွန္ကို ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းတယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူက
ေတြးတယ္၊ ဦးေဆာင္တယ္။
သူတစ္ပါးအသံကို နားေထာင္တယ္။

ေအာင္ႏိုင္သူက
ေအာင္ျမင္မႈရမယ့္ ပိုေကာင္းမယ့္ လမ္းကို အၿမဲေတြးေခၚႀကံဆတယ္။
သူ႔အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ သင္ခန္းစာေတြအတြက္ဘဲ ေငြကို သံုးတယ္။

No comments: