" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Monday, May 31, 2010

FOR THOSE WHO WORK FOR OTHER

Job knowledge and skills
-understanding of job functions and their applications
-know how to manage your job area
- try to work with less supervision
Job performance
-quality / accuracy / quantity (volume of work turned out on time)
Initiative
- job interest / dedication and willingness to extend oneself to complete assigned tasks.
Interpersonal skills
-respected by effective in working with peers, superiors and outsiders
Communication skill
-ability to convey and present information in a clear, logical and concise manner and articulate persuasively to argue for and support ideas (providing song reasoning or argument)
Customer service
-ability to interact with both internal and external customers at all levels tact and diplomacy, as well as an attitude of responsiveness in meeting customer requests
Team work
- exhibits a positive attitude and work effectively with other team members to achieve group goals.
-Project that staff handled, facilities managed, tenders participated in, designs involved with or completed etc …
-Staff’s work attitude, especially towards clients.
-Staff’s strength. Area where staff needs improvements.

No comments: