" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Wednesday, May 26, 2010

SOMETHING IS THERE, GET IT

"No act of kindness, no matter how small, is ever wasted."

"It's not how much we give but how much love we put into giving."

"A good plan today is better than a perfect plan tomorrow."

"Remember you are just an extra in everyone else's play."

"Most people fail in life because they major in minor things."

"All men make mistakes, but only wise men learn from their mistakes."

"Never let your feet run faster than your shoes."

"The friend is the man who knows all about you, and still likes you."

No comments: