" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, July 11, 2010

စီမံခန့္ခြဲ့မႈ

Designer တစ္ေယာက္ဟာ Design ပညာကုိတတ္ေျမာက္ရုံနဲ ့မလုံေလာက္ပါဘူး။ စီမံခန့္ခြဲမွုဆုိတဲ့ Management အတတ္ပညာကုိလဲ တတ္ေျမာက္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ့ဟာ Management ကုိမသိဘူ၊ နားမလည္ဘူး ဆုိရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ပုိင္ဆုိင္နုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Management ဆုိတာဘာလဲ?? ဘာေတြကုိစီမံခန့္ခြဲမွာလဲ?? ေလ့လာၾကည့္က်ရေအာင္ေနာ္။ http://www.thanzinhlaing.com/forums/images/smilies/smile.gif
ပထမဦးစြာ Management ပညာရပ္အား သင္ေပးခဲ့တဲ့ ေဒၚသီတာေအး(လက္ေထာက္ညြွန္ၾကားေရးမွူး,အမွတ္(၂)စက္မွု ၀န္ၾကီးဌာန) အား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဟု ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
စီမံခန့္ခြဲမႈဆုိသည္မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ လုိအပ္ေသာ အင္အားစုေပါင္းစုံကုိ စုေပါင္းျပီ လွ်င္ လုပ္ငန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သုိ့ ေရာက္ရွိနုိင္ရန္ အေကာင္းဆုံးနွင့္ အထိေရာက္ဆုံးေသာ နည္းကုိ အသုံးျပဳနုိင္ေအာင္ ဦးေဆာင္မႈ ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
စီမံခန့္ခြဲရာ၌ အေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာ ဦးေဆာင္မႈေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိလက္ေအာက္ရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္မွသာလွ်င္ စီမံခန့္ခြဲမႈျပဳလုပ္သည္မည္ပါသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဂရုစုိက္ျခင္းသည္ စီမံခန့္ခြဲမႈ မမည္ေပ။
စီမံခန့္ခြဲမႈ ပါရဂူအခ်ဳိ့၏ အဓိပါယ္ေဖာ္ျပခ်က္ အခ်ဳိ့ကုိေကာက္နွုတ္တင္ျပရမည္ ဆုိလွ်င္-
(၁) စီမံခန့္ခြဲမႈဆုိသည္မွာ တိက်စြာ သိရွိသေဘာေပါက္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သုိ့့ သက္ရွိသက္မဲ့ အင္အားစုမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳနုိင္ေအာင္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ ျပ႒ာန္းမႈမ်ား၊ စီမံမႈမ်ား၊ လွဳံ့ေဆာ္မႈမ်ား၊ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္နုိင္ေသာ လူတုိ့၏ဥာဏစြမ္းရည္ျဖစ္ပါသည္။
(၂) လုပ္ကုိင္ရန္ရွိေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္အားလုံးကုိ ၾကီးၾကပ္လုပ္ကုိင္နုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
(၃) စုေပါင္းရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုသုိ့ ဦးတည္ေရာက္ရွိနုိင္ရန္ လူတစ္စုကုိ ေရွ့ေဆာင္လမ္း ျပျခင္း၊ ဦးေဆာင္ျခင္းနွင့္ ယင္းတုိ့၏လုံးလ၀ိရိယကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
(၄)ေလတပ္အတြက္ဆုိလွ်င္ စီမံခန့္ခြဲမႈသည္ ၾကဳိတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္သုိ့ေရာက္ရွိနုိင္ရန္ အင္အားစုအားလုံးကုိ စနစ္တက် စီမံ ဖြဲ့စည္း အသုံးခ်ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
မည္သုိ့ပင္ဆုိေစ စီမံခန့္ခြဲေသာပုဂၢဳိလ္သည္ ပထမဦးစြာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ သတ္မွတ္ရန္လုိပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ခ်မွတ္ျပီးမွသာလွ်င္ ေရွ့တုိးျပီးေဆာင္ရြက္နုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ခ်မွတ္ရာ၌ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈမရွိပဲ ျပဳလုပ္၍မရပါ။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ျပ႒ာန္းထားေသာ ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၏ ေဘာင္အတြင္းမွသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိခ်မွတ္ရပါသည္။ ခ်မွတ္ေသာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သည္ တုိင္းျပည္၏ အက္ဥပေဒမ်ား လူတုိ့၏ထုံးတမ္းဓေလ့မ်ား ဘာသာေရးအယူအဆမ်ား ရပ္ရြာစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ကုိက္ညီရန္လည္းလုိပါသည္။
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သတ္မွတ္ျပီးရင္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းကုိျပဳလုပ္ရပါမည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္ေသာစီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အစုံပါရွိရန္အေရးၾကီးပါသည္။ အတုိခ်ဳံးဆုိရပါလွ်င္ျမန္မာလုိ ဘ(၆)လုံးကုိမွတ္ထား၍ English လုိ W (၆) လုံးကုိမွတ္ထားရပါမည္။
၁။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေရာက္ေအာင္ " ဘာ " လုပ္ရမည္နည္း။ What ?
၂။ လုပ္စရာရွိသည္တုိ့ကုိ " ဘယ္သူ" ကလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ Who ?
၃။ ေပးအပ္ေသာတာ၀န္မ်ားကုိ " ဘယ္ေနရာ " တြင္ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ Where ?
၄။ လုိအပ္ေသာတာ၀န္မ်ားကုိ " ဘယ္အခ်ိန္" မွာ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ When ?
၅။ တာ၀န္အသီးသီးကုိ" ဘယ္သုိ့ဘယ္ပုံ" ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း ။ How ?
၆။ မိမိတုိ့၏ တာ၀န္မ်ားကုိ " အဘယ္ေၾကာင့္ " ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း ။ Why ?
အထက္ပါေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမပါေသာ စီမံကိန္း(သုိ့) အစီအစဥ္သည္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ ေသာ အစီအစဥ္ (သုိ့) စီမံကိန္းမျဖစ္နုိင္ပါ။ အေဆာက္အအုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ယင္းအေဆာက္အအုံ၏ ပုံစံေရးဆြဲရုံျဖင့္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ျပီးျပီဟုမဆုိနုိင္ေပ။ ယင္းပုံစံပါ အေဆာက္အအုံ အေကာင္အထည္ေပၚလာရန္-
(၁) ဘာေတြလုပ္မည္
(၂) ဘယ္သူကဘာတာ၀န္ကုိယူမည္
(၃) ဘယ္ေနရာမွာတာ၀န္ယူလုပ္ကုိင္မည္
(၄) ဘယ္အခ်ိန္မွာလုပ္ကုိင္မည္
(၅) ဘယ္လုိလုပ္ကုိင္ရမည္
(၆) ဘာေၾကာင့္လုပ္ကုိင္ရန္လုိသည္ ဟူေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိပါ ပူးတြဲေဖာ္ျပေပးမွသာ ျပည့္စုံေသာစီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာျပီး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သုိ့ေရာက္ေအာင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ နုိင္ေပမည္။
စီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းကုိ အဖြဲ့အစည္းရွိအဆင့္တုိင္းတြင္ အဆက္မျပတ္လုပ္ကုိင္ေနရပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ လုပ္ကုိင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာလ်ွင္ စီမံကိန္းခ်၍ရပါသည္။ ယခင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ယခုမ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ စီမံကိန္းခ်မွတ္၍ မရပါ။ ထုိ့ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မျပဳမီ စီမံကိန္းခ်မွတ္ရပါသည္။

စီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းကုိ အဖြဲ့အစည္းရွိအဆင့္တုိင္းတြင္ အဆက္မျပတ္လုပ္ကုိင္ေနရပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ လုပ္ကုိင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာလ်ွင္ စီမံကိန္းခ်၍ရပါသည္။ ယခင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ယခုမ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ စီမံကိန္းခ်မွတ္၍ မရပါ။ ထုိ့ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မျပဳမီ စီမံကိန္းခ်မွတ္ရပါသည္။
လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ကုိင္မည္ဆုိလွ်င္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ရာ၌ အစပထမတြင္ အခ်ိန္ၾကာျပီး လူပင္ပန္းေငြကုန္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ မူ ေငြကုန္သက္သာ လူလည္း မပင္ပန္းပဲ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈ ရနုိင္စြမ္းရွိရန္မ်ားပါသည္။
စီမံခန့္ခြဲေသာပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ အကန့္အသတ္မရွိ လုပ္ကုိင္နုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ယင္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာအကန့္သတ္ရွိပါသည္။ အထက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအပုိင္းက ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ဥာဏ္ျဖင့္စဥ္းစား၍ လုပ္ရေသာတာ၀န္မ်ားနွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနရေသာေၾကာင့္ ေန့စဥ္ သမားရုိးက်လုပ္ေနရေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာေပးနုိင္က်ပါသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ ေသာလက္ေအာက္ခံ အရာထမ္း အမႈထမ္း အေရအတြက္မွာလဲ နည္းပါသည္။ လုပ္ငန္းဌာနတစ္ခုတြင္ ေအာက္အဆင့္သုိ့ေရာက္သြားေလေလ သမားရုိးက်လုပ္ရေသာ တာ၀န္မ်ားလာေလေလျဖစ္ျပီး အသိဥာဏ္ အသုံးျပဳရေသာလုပ္ငန္း နည္းပါလာပါသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ ေအာက္အဆင့္နိမ့္ေလ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ေသာ ငယ္သားဦးေရမ်ားလာေလျဖစ္ပါသည္။

စီမံခန့္ခြဲေသာပုဂၢိုလ္မ်ားသည္ လံႈ့ေဆာ္ျခင္း ( Motivating) အတတ္ပညာကိုလည္းတတ္*ေျမာက္ ရပါမည္။ ကာယ ဉာဏ လုပ္သားမ်ားအား အလုပ္ေပၚ စိတ္ပါဝင္စားေအာင္ အာရံုစိုက္မႈရွိေအာင္ စိတ္ဓါတ္တက္ျကြေအာင္ လံႈ့ေဆာ္ေပးနိုင္စြမ္းအားရွိရပါမည္။ လုပ္သားမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္ပါဝင္စားေအာင္ လံႈ့ေဆာ္ေပးနိုင္ပါက ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္ေစျခင္း၊ လုပ္သားမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈ ရွိျခင္း၊ ရိုင္းပင္းကူညီျခင္း၊ ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုရရွိေစနိုင္ပါသည္။ ထိပ္တန္းေခါင္ေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို့ ဘယ္အခ်က္က ေစ့ေဆာ္ေပးပါသလဲဆိုေသာ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကေတာ့ ေနာက္လိုက္ေကာင္းေတြေျကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ေနာက္လိုက္ေကာင္းတို့ ရဲ့ရင့္ဖို့၊ ယံုျကည္စိတ္ခ်ရဖို့၊ ရိုးသားက်ဖို့ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ခ်င္လာေအာင္ လံႈ့ေဆာ္ေပးနိုင္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

ခ်မွတ္ထားေသာစီမံကိန္း မည္မွ်ပင္ေကာင္းေစကာမူ လက္ေတြ့ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံကိန္းနွင့္အတိအက် ကိုက္ညီမႈရွိသည္ကို ေတြ့ရခဲပါသည္။ စီမံကိန္းနွင့္ပါတ္သက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ့စည္းျခင္းနွင့္ပါတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လံႈ့ေဆာ္ျခင္းနွင့္ပါတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းသံုးခုစလံုးနွင့္ပါတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ား ေတြ့ရွိနိုင္ပါသည္။ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားရွိမရွိသိရွိရန္နွင့္ ယင္းခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ား၏ အေျကာင္းရင္းကို သိရွိနိုင္ရန္ လုပ္ငန္းထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲရန္ လိုပါသည္။ စီမံထားသည့္အတိုင္း လက္ေတြ့ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ျကီးျကပ္ျခင္းသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈနွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။ စီမံကိန္းနွင့္ လက္ေတြ့ေဆာင္ရြက္မႈ ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးျကည့္ျခင္းသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္၍ စီမံကိန္းနွင့္ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ကြပ္ကဲျခင္းျ ဖစ္၏။ ကြပ္ကဲျခင္းမရွိ ပါက ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ မျပည့္စံုေပ။ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ၌ လက္ေတြ့ေဆာင္ရြက္မႈသည္ သတ္မွတ္ထားေသာစံနွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိဆန္းစစ္ျကည့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ စံဆိုသည္မွာ အာဏာပိုင္အဖြဲ့တစ္ခုက သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အေရအတြက္ အရည္အေသြး ကုန္က်စရိတ္နွင့္ အခ်ိန္တို့ကို တိုင္းတာနိုင္ပါသည္။ ယင္းတို့ကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ပါသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ၌ လုပ္ငန္းဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္တိုင္နွင့္ က်င့္သံုးေသာမူဝါဒ အေပၚ အမွီျပု၍ စံသတ္မွတ္ရပါသည္။ ထို့ေနာက္ လက္ေတြ့ေဆာင္ရြက္မႈကို သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္မႈစံခ်ိန္နွင့္ နွိုင္းယွဥ္ရပါသည္။ တိမ္းေစာင္မႈမ်ားရွိပါက မည္မွ်တိမ္းေစာင္းမႈရွိသည္၊ မည္သည့္အေျကာင္းေျကာင့္တိမ္းေစာင္းမႈရွိသည္၊ မည္သို့မည္ပံုု ျပုျပင္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရပါသည္။ ထိန္းခ်ုပ္ကြပ္ကဲမႈတာဝန္ကို ယူရန္လြယ္ကူပါသည္။ က်င့္သံုးရာမူမလြယ္ကူေပ။

ထိန္းခ်ုပ္ကြပ္ကဲျခင္းျဖင့္ ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိုးေက်းဇူးမ်ားမွာ စီမံကိန္းနွင့္လက္ေတြ့ လုပ္ကိုင္မႈ အတိမ္းအေစာင္းနဲပါးေစျခင္း၊ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးနိုင္ျခင္း နွင့္ တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အဖြဲ့အစည္းတစ္ခုတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္နွင့္ ပါဝင္လုပ္အားေပးမည့္သူမ်ား ရွိလင့္ကစား ဦးေဆာင္မည့္သူမရွိပါက ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိ ုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ့အစည္း သို့မဟုတ္ လူ့အဖြဲ့အစည္းမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္သူသည္ စီမံခန့္ခြဲနိုင္ေသာအရည္အျခင္း ရွိရန္လိုပါသည္။ အဖြဲ့အစည္းတစ္ခုတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ခ်မွတ္ျပီးေသာအခါ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို့ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သို့ေသာ အဟန့္အတားမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားရွိမည္ကို သံုးသပ္ျကည့္ရန္လိုပါသည္။ သံုးသပ္ျပီး၍ သိရွိလာေသာအခါ ယင္းအဟန့္အတား အခက္အခဲ အတားအဆီး နွင့္ ျပႆမ်ားကို ေက်ာ္လြန္*ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ စီမံခန့္ခြဲ့မႈ ( Management ) လိုလာပါေတာ့သည္။

စီမံခန့္ခြဲမႈဟူသည္ ဆံုးျဖတ္မႈေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ က႑အားလံုးတြင္ ဆံုးျဖတ္မႈျပဳေနရျပီး ဆံုးျဖတ္မႈျပဳျခင္း မရွိပါက စီမံခန့္ခြဲမႈ အဓိက တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
ဆံုးျဖတ္မႈေပးျခင္းဆိုတာကေတာ့ က်င့္သံုးနိုင္ေသာနည္းလမ္း နွစ္ခု (သို႔) နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္အနက္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခန္ခြဲေသာပုဂၢိဳလ္ သည္ စံနွင့္လြဲေခ်ာ္ေနျခင္း (သို႔) ျဖစ္သင့္သည္နွင့္ ျဖစ္ေနသည္တို့ လြဲေခ်ာ္ေနျခင္း တနည္းအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒအမိန့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားနွင့္ ကြဲလြဲေနျခင္းဟူေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကလဲ ခ်က္ျခင္း*ေျဖရွင္းေပးနိုင္ရပါမည္။ ဆံုးျဖတ္မႈျပဳျခင္းကို အခ်ိန္ယူဆံုးျဖတ္နိုင္ေသာ္လည္း ျပႆနာကိုမူ ေစာင့္ဆိုင္း၍မရပဲ ခ်က္ျခင္း*ေျဖရွင္းေပးနိုင္ရပါမည္္။
လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ ေနထိုင္က်ကုန္ေသာ လူသားအေပါင္းတို႔သည္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းနွင့္ ကင္းလြတ္ေသာသူ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရွိေပ။ အရာရာတိုင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈက ဦးေဆာင္ေနတတ္ပါတယ္။ လူတို႔၏ဘဝ ရႈေထာင္႔အားလံုးတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိရဲ႕ဘဝကို စနစ္တက် စီမံခန္ ႔ခြဲတတ္သူ နွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို အေလးထားမေဆာင္ရြက္သူတ႔ို့၏ ဘဝလူေနမႈ အဆင့္အတန္းသည္ မ်ားစြာကြာျခားခဲ့ရေပသည္။ ယေန့ကမာၻမွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ ေနသူမ်ားရဲ့ အေၾကာင္းကို နဲနဲေလာက္ သင္ေလ့လာျကည့္လိုက္ပါ ။ သူတို့ဘဝကို ဘယ္လိုရည္မွန္း ခ်က္ေတြနဲ့ တည္ေဆာက္ခဲ့သလဲ ငယ္စဥ္အခါထဲက မိဘကဘယ္လို ထိန္းေက်ာင္းေပးခဲ့သလဲ သူတို့ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရေသာ လမ္းတေလွ်ာက္မွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ မပါဝင္ပါဘူး၊ စီမံခန့္ခြဲမႈဟာ အေရးမပါပါဘူးလို႔ သင္ျငင္းဆိုနိုင္ပါမည္ေလာ………..

NOTE: copy from one of the blog (i cant remember blog's name)

No comments: