" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, July 11, 2010

One's thoughts

1.A negative thinker see a difficulty in every opportunity,A positive thinker see an opportunity in every difficulty,wish u an optimistic life..

2.Love urself ,Flirt with ur understanding,Romance with dreams,Get engaged with simplicity,Marry genuiness,Divorce the ego...Thats Good Life...

3.What the word IMPOSSIBLE says I M Possible. So every thing which seems impossible is itself says that is possible.

4.In life LOVE is never planned nor does it happen for a reason.But when LOVE is real,It becomes ur PLAN for life and ur reason for living.

5.Mistakes are painful when they happen,But years later a collection of mistakes called Experience Which leads us to success...

6.What is trust ?? Trust is a feeling that a one year child has , when you throw him in air and catch again , and he enjoys it

7.When GOD drops needles and pins along ur path in LIFE, dont stay away,, instead pick them up and collect them..they were designed to be STRONG!

8.Dont think how many moments in your life, just think how much life is there in a moment.

9.Treat everyone with politeness,Even those who are rude to U.....Not because they are not nice,But bcoz u are nice....!!!

10.Success is like tip of the tail !!!If cat runs to catch the tail.It has to keep running forever.But if it walks in its own style.Tail follows!!Live life with ur own rules....

11.GOD is always playing CHESS with each one of us. He makes Moves in our LIFE & then sits back to see how we react to the CHALLENGES ... So make the best move before CHECKMATE....

12.Life gives answer in 3 ways... It says Yes & gives u what u want, it says no and gives u something better, it says wait and gives u the Best!

No comments: