" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Monday, August 2, 2010

ျမန္မာျပည္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ ပညာေရးေက်ာင္း မ်ား စာရင္း

၁) ေက်ာင္းအမည္ - စိတၲသုခ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္း


ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ - ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္ ဦးပုညနႏၵ
ေက်ာင္းသားဦးေရ - ၂၀၀၉-၂၀၁၀ သူငယ္တန္းမွ သတၲမတန္းအထိ ၂၄၆၁ ေယာက္
ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား - (မူလြန္ေက်ာင္း)
လိပ္စာ - ရပ္ကြက္ (ရ)၊ ေမာသီရိကြက္သစ္၊ နယ္ေျမ (၂)၊ လားရိွဳးျမိဳ႔၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း
ဖံုး- ၀၈၂ ၂၂၇၀၅
လူမ်ိဳး(ေက်ာင္းတက္ေနေသာကေလးမ်ား) - ရွမ္း၊ ဗမာ၊ တရုတ္၊ မုန္း၀န္း၊ ကိုးကန္႔၊ မာလီပါး၊ ေဂၚရခါး၊ ဟိႏၵဴ၊
ပေလာင္၊ ဓႏု၊ ၀၊ ရခုိင္၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ လားဟူ၊ မြတ္စလင္။
ဘာသာ (ေက်ာင္းတက္ေနေသာကေလးမ်ား) - ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊အစၥလာမ္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေျခအေန - ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ပုကၠလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ စုေပါင္းအလွဴရွင္မ်ား၊ကုမၼဏီမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားမွာလည္း လခစားအေနျဖင္႔ မဟုတ္ဘဲ ေစတနာ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ မုန္႔ဖိုးသာသာ ခရီးလမ္းစရိတ္အ ေနျဖင္႔ေပး ေသာ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ေလာက္သာ ရရွိသည္။ ထိုေလာက္ေသာေငြကို ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၀ ေက်ာ္ ၃၀ နီးပါးကိုိေပးႏုိင္ရန္မွာလည္း ျပင္ပ ကုမၼဏီမ်ား၏လစဥ္ေထာက္ပံ႔ ေငြႏွင္႔ အလွဴအတန္းမ်ားမွ ဒကာ၊ ဒကာမ မ်ား၏ဆရာေတာ္အား လွဴဒါန္းေသာေငြမ်ားႏွင္႔ သာေပးထားႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေက်ာင္း၏လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္ - ႏွစ္စဥ္တိုးလာေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရေႀကာင္႔ လိုအပ္လာ ေသာေက်ာင္းအေဆာက္ အဦး၊ သင္ႀကားေရးကို က်ြမ္းက်င္၊စိတ္ရွည္ ေသာဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင္႔ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္လံုေလာက္ေသာေထာက္အပ႔ံႏွင္႔ လစာေငြ ၊ သင္ႀကားေရးကိုအေထာက္အကူျပဳေသာပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းတြင္ေနထုိင္ေသာ ေက်ာင္းသား သာမေဏ ရပ္ေ၀း၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွကေလး-၁၅၇ ေယာက္ အတြက္ ဆြမ္းႏွင္႔ အျခားအသံုးအေဆာင္လုိအပ္ခ်က္မ်ား။
ဆရာေတာ္၏သေဘာထား - ]တခ်ိဳ႔ကေလးေတြလည္း (ရ) တန္းအထိမေနႏိုင္ႀကဘူး သူတို႔မိဘက ခုိင္းလို႔ရတဲ႔အရြယ္၊ ေသေသခ်ာခ်ာေရးတက္၊ ဖတ္တက္၊ တြက္တက္ရန္ေခၚသြားႀကတယ္၊ ရပ္ေ၀းကလာတဲ႔တုိင္းရင္းသားကေလးေတြ ႀကေတာ႔လည္း ဒီမွာအတန္းကုန္ရင္သူတို႔ေနရပ္ ေတာင္တန္းေဒသကိုျပန္ျပီးရရာအလုပ္ျပန္လုပ္ႀကတယ္၊၊ မျပန္တဲ႔သူေတြလည္းရွိတယ္၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီမွာကေတာ႔ ဗုဒၶဘာသာဆိုရင္ ဘာသာေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုေကာင္းေကာင္းရရွိတယ္၊ အျခားဘာသာျခားေတြ အေနနဲ႔ကေတာ႔ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈအေျခခံ၊ လူမႈေရးက်င္႔၀တ္၊ စိတ္ဓာတ္ေကာင္း ႏွင္႔ စည္းကမ္းလုိက္နာတက္မႈ၊ ကိုယ္က်င္႔တရား၊ အေကာင္းအဆိုးကို ပုိင္းျခားႏုိင္မႈ။ အျပစ္ကင္းတဲ႔ အသက္ေမြးမႈကိုေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈေတြကိုေတာ႔ရရိွတယ္။ ပညာေရးအေနနဲ႔ေရွ႔မဆက္ႏုိင္တဲ႔ကေလးေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႔မ်ိဳးဆက္ ေတြႀကရင္ သူတို႔ထက္သာတဲ႔ပညာေရးကို ျမွင္႔တင္ႏုိင္မယ္လ႔ုိ ထင္ပါတယ္၊ တုိင္းရင္းသားကေလးေတြနဲ႔ကလည္း ဗမာစာနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သြားျပီျဖစ္တဲ႔အတြက္ သူတုိ႔ေလးေတြ ႀကီးျပင္းလာတဲ႔အခါ တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးနဲ႔ တစ္မ်ိဳးမုန္းတီးမႈေတြမထားဘဲ၊ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ လာႏုိင္မယ္လို ေမွ်ာ္လင္႔တယ္}
၂) ေက်ာင္းအမည္ - သာသနဟိတကာရီ မူလတန္း သီလရွင္ေက်ာင္း
ေက်ာင္းတာ၀န္ခံဆရာေလး - ေဒၚဧသု၀တီ
ေက်ာင္းသားဦးေရ - ၂၀၀၉-၂၀၁၀ သူငယ္တန္းမွ ေလးတန္းအထိ (မူႀကိဳ ၆၅ ေယာက္အပါအ၀င္ ၂၀၀ ေက်ာ္)
ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား - မူလတန္းေက်ာင္း
လိပ္စာ - ရပ္ကြက္ ၈ ၊ လားရိႈးျမိဳ.၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း။
ဖံုး- ၀၈၂-၂၂၈၀၃၊ ၀၉၅၂၃၃၀၇၆
ေက်ာင္း၏လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္- မိဘမ်ားထံမွ လစဥ္ခြဲတမ္းအေနျဖင္႔ ၅၀၀ မွ ၁၀၀၀ အထိေကာက္ယူေသာ္လည္း လုိအပ္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႔ရိွေနပါေသးသည္။ ျပင္ပအဖြဲ႔စည္းတစ္ခိ်ဳ႔မွ အထာက္အပ့ံ ႏွင္႔ ဆရာ၊မ မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားရရိွထားေသာ္လည္း၊ ထိကဲ႔သို႔ေသာ သင္ႀကားမႈပံုစံႏွင္႔ေက်ာင္းမ်ိဳးကို ပိုမိုတုိးခ်ဲ႔ႏုိင္လ်ွင္ေကာင္းပါမည္။ ယခုအခါ ေက်ာင္းသားဦးေရကိုကန္႔သတ္လက္ခံေနရေသာေႀကာင္႔ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေဆာင္တုိးခ်ဲ႔ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင္႔ ဆရာမလစာအတြက္ ဆရာေလးတစ္ဦးတည္း၀န္ျဖင္႔မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါ။ ျပင္ပမွဗဟုသုတျဖစ္ေစသာ စာအုပ္စာတမ္း ကေလးမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆရာ၊မမ်ားတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊၊ နည္းပညာမ်ား၊ ကစားနည္းႏွင္႔ ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳဆိုေမ်ွာ္လင္႔လ်ွက္ရိွသည္။
၃ ) ေက်ာင္းအမည္ - ေရေဟာ္ေက်ာင္းတိုက္
ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ - ဆရာေတာ္ ဦး၀ါႆ၀
ေက်ာင္းသားဦးေရ - ၂၀၀၉-၂၀၁၀ သူငယ္တန္းမွ သတၲမတန္းအထိ ၂၀၀ ေက်ာ္
ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား - (မူလြန္ေက်ာင္း)
လိပ္စာ - ပန္းတိမ္ေတာင္ရပ္၊ သီေပါျမိဳ႔၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း။ ဖံုး- ၀၈၂-၈၀၀၆၅
ေက်ာင္း၏လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္- ဆရာေတာ္မွာ ကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တစ္ေဆာင္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားလုိအပ္ေနသည္။ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွာလည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားသာမ်ားေသာေႀကာင္႔ ေငြးေႀကးမ်ားမ်ားစားစားမထည္႔၀င္ႏုိင္ပါ။ ဆရာ၊ဆရာမ်ားမွာ လည္းေစတနာ႔၀န္ထမ္းလူငယ္မ်ားသာမ်ားျပီး သီးျခားလစာမရရိွႀကပါ။


၄) ေက်ာင္းအမည္ - အုန္းေခ်ာ မူလြန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္း (အဘယေခမိက အရိယာ၀ါသ အမွတ္ ၉)
ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ - ဦးဇဋိလ
ေက်ာင္းသားဦးေရ - ၂၀၀၉-၂၀၁၀ သူငယ္တန္းမွ သတၲမတန္းအထိ ၄၀၀ ေက်ာ္
ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား - (မူလြန္ေက်ာင္း)
လိပ္စာ - အုန္းေခ်ာရြာ၊ မႏၲေလးျပင္ဦးလြင္ လမ္းမႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီး ျမိဳ႔
ဖံုး- ၀၈၅-၄၀၀၁၇ (တဆင္႔ေခၚ ဦးတင္စိုး)၊ ၀၈၅-၄၀၀၅၀ (တဆင္႔ေခၚ ကိုရဲေအာင္)
ေက်ာင္း၏လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္- အနီးအနားရြာမ်ားမွ လက္လုပ္လက္စား မိသားစုမ်ားမွ ကေလးမ်ား၏အေျခခံပညာေရးအတြက္
အားထားေနရေသာ ဘက ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား သက္ေတာင္႔သက္သာႏွင္႔ မိုးလံု ေလလံုေစရန္ေက်ာင္းေဆာင္
လိုအပ္ခ်က္ႏွင္႔ ဆရာ၊မ မ်ားအတြက္ လစာေငြ။ ( အျခားေက်ာင္းမ်ားနည္းတူလိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွသည္။)


၅) ေက်ာင္းအမည္ - စေလ အထက္တန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္း
ေက်ာင္းတာ၀န္ခံဆရာမ - ေဒၚလွလွမိုး
ေက်ာင္းသားဦးေရ - ၂၀၀၉-၂၀၁၀ သူငယ္တန္းမွ ၁၀တန္း အထိ ၁၄၂၉ ေယာက္
ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား - (အထက္တန္းေက်ာင္း)
လိပ္စာ - ဘုရားႀကီးေတာင္ဘက္မုတ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ ၊မႏၲေလးျမိဳ႔
ဖံုး- ၀၉၂၀၁၉၂၁၄၊ ၀၉၂၀၅၁၄၇၀
ေက်ာင္း၏လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္- အျခားေက်ာင္းမ်ားနည္းတူလုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွသည္။
၆) ေက်ာင္းအမည္ - မဲဖလန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္း
ေက်ာင္းတာ၀န္ခံ - ဦးနႏၵိယ (ေက်ာင္းအုပ္- ဦး၀ါယမ၊ ‘ဒုေက်ာင္းအုပ္-ဦးေထရိႏၵ)
ေက်ာင္းသားဦးေရ - ၂၀၀၉-၂၀၁၀ သူငယ္တန္းမွ ရ တန္း အထိ ၂၅၈ ေယာက္
ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား - အမွတ္ ၃၊ မူလြန္ေက်ာင္း
လိပ္စာ - ဘုရားႀကီးအေရွ႔ဘက္မုခ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ ၊မႏၲေလးျမိဳ႔
ဖံုး- ၀၂၉၁၀၁၃၈၈၃
ေက်ာင္း၏လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္- အျခားေက်ာင္းမ်ားနည္းတူလုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွသည္။ စာႀကည္႔တုိက္တြင္ ကေလးမ်ားႏွင္႔ သင္႔ေတာ္ေသာစာအုပ္စာတမ္းမ်ားလည္းလိုအပ္သည္။ ယခုလက္ရိွတြင္ ဆရာ၊မမ်ားကေသေသခ်ာခ်ာ ကေလးမ်ားကိုစာဖတ္က်င္႔ရရန္ ေလ႔က်င္ေပးေနေသာ္လည္း လုိအပ္ေသာစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ျဖည္႔ဆည္းႏုိင္ျခင္းမရိွေသးပါ။
၇) ေက်ာင္းအမည္ - မဂၤလာကန္ေတာ္ (ေကာ႔ထင္းရြာ) ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္း
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္ - အရွင္ဥာဏိႏၵ ( ေက်ာင္းတာ၀န္ခံ- ကိုညီညီလြင္)
ေက်ာင္းသားဦးေရ - ၂၀၀၉-၂၀၁၀ သူငယ္တန္းမွ ၈ တန္း အထိ ၅၀၀ ေက်ာ္
ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား - အမွတ္ ၃၊ မူလြန္ေက်ာင္း
လိပ္စာ - ေကာ႔ထင္းစံျပေက်းရြာ၊ က်ိဳက္ထုိျမိဳ႔၊ မြန္ျပည္နယ္။
ဖံုး- ၀၅၇-၆၀၃၁၉
ေက်ာင္း၏လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္- အျခားေက်ာင္းမ်ားနည္းတူလုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွသည္။ အစိုးရေက်ာင္းတက္ေနေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ( ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္း) ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ကေလးမ်ားႏွင္႔ ကိုရင္မ်ားအတြက္ စားေသာက္စရိတ္ႏွင္႔ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားကုိ ယခုလက္ရိွတြင္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခ်ိဳ့ွမွ ေထာက္ပ႔ံထားေသာ္လည္း ျပည္႔စံုလံုေလာက္ျခင္းမရိွပါ။
၈) ေက်ာင္းအမည္ - ပညာရာမိက သီလရွင္ေက်ာင္း
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေလး - ေဒၚပညာစာရီ
ေက်ာင္းသားဦးေရ - ၂၀၀၉-၂၀၁၀ သူငယ္တန္းမွ ၄ တန္း အထိ ၁၆၀ ေက်ာ္
ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား - မူလတန္းေက်ာင္း
လိပ္စာ - က်ိဳက္ေပါေလာဘုရားအနီး၊ က်ိဳက္ထုိျမိဳ႔၊ မြန္ျပည္နယ္။
ဖံုး- ၀၅၇-၆၀၄၃၄ ( တဆင္႔ေခၚ သန္းထြန္းဦး)
ေက်ာင္း၏လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္- အျခားေက်ာင္းမ်ားနည္းတူလုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွသည္။ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရပ္ကြက္မွ အစုိးရေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ေသာ ဆင္းရဲေသာ ကေလးမ်ား၏မွီခုိအားထားရာအေျခခံပညာ ဘက မူလတန္းေက်ာင္းေလးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေလးမွာ က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္း၊ အလွဴရွင္အားနည္းျခင္း၊ အေဆာက္အဦးမတိုးခ်ဲ႔ႏုိင္ျခင္း၊ ငွားရမ္းထားေသာ ဆရာမ ၂ ေယာက္အတြက္ လစာအျဖစ္ေပးေသာ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ကိုပင္မွန္မွန္မေပးႏုိင္ျခင္းေႀကာင္႔ အခက္အခဲေတြ႔ေနရသည္။ မိဘမ်ားလည္းစုိးရိမ္၀မ္းနည္းေနႀကသည္။ ထပ္တိုးလာေသာ ကေလးမ်ားကိုလည္းလက္မခံႏုိင္ပါ။


၉) ေက်ာင္းအမည္ - ကင္းရြာေက်ာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္း
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေလး - ဦးဓမၶဒိႏၷ
ေက်ာင္းသားဦးေရ - ၂၀၀၉-၂၀၁၀ သူငယ္တန္းမွ ၇ တန္း အထိ ---
ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား - မူလြန္ေက်ာင္း
လိပ္စာ - လိွဳင္ ေရႊျပည္ေအးရပ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔၊ မြန္ျပည္နယ္။
ဖံုး----
ေက်ာင္း၏လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္- အျခားေက်ာင္းမ်ားနည္းတူလုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွသည္။
၁၀) ေက်ာင္းအမည္ - မဟာေရႊဂူေလး ဘုရား၊ မဟာပဒုမ အထက္တန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္း
ေက်ာင္းအုပ္ - ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး
ေက်ာင္းသားဦးေရ - ၂၀၀၉-၂၀၁၀ သူငယ္တန္းမွ ၁၀ တန္း အထိ ၁၀၀၀ ေက်ာ္
ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား - အထက္တန္းေက်ာင္း
လိပ္စာ - ေရႊဂူေလးဘုရားအနီး၊ ပဲခူး။
ဖံုး- ၀၅၂-၂၁၅၆၀
ေက်ာင္း၏လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္- အျခားေက်ာင္းမ်ားနည္းတူလုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွသည္။ ယခုလက္ရိွတိုးခ်ဲ႔ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ အေရးေပၚ အလွဴေငြလုိအပ္လွွ်က္ရိွသည္။

No comments: