" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Thursday, December 2, 2010

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ဉာဏ္ (၁၆) ပါး...

(၁) နာမရူပ ပရိေစ ၦဒဉာဏ္ - ဘံုသံုးပါး၌ ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာဉာဏ္။

(၂) ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ - ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါး၏ ျဖစ္ေၾကာင္းတရားကို သိမ္းဆည္းေသာဉာဏ္။

(၃) သမၼသနဉာဏ္ - ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးကို အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ဟု သံုးသပ္ေသာဉာဏ္။

(၄) ဥဒယဗၺယဉာဏ္ - ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါး ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ရႈသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာဉာဏ္။

(၅) ဘဂၤဉာဏ္ - ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါး ပ်က္စီးျခင္းကို ရႈသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ ထင္ျမင္ေသာဉာဏ္။

(၆) ဘယဉာဏ္ - ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါး ပ်က္စီးျခင္းကို ေဘးဟူ၍ ရႈသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ ထင္ျမင္ေသာဉာဏ္။

(၇) အာဒီန၀ဉာဏ္ - ထိုေဘးကို ဆင္းရဲျခင္း အျပစ္ဟု ရႈသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ ျဖစ္ေသာဉာဏ္။

(၈) နိဗၺိႏၵဉာဏ္ - ရုပ္နာမ္ခႏၶာ သခၤ ါရ ျဖစ္ပ်က္ပံု အလံုးစံုကို စက္ဆုပ္ရြံရွာ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ ဟု ျမင္ေသာဉာဏ္။

(၉) မုဥၥိတုကမ်တာဉာဏ္ - ရုပ္နာမ္ခႏၶာ သခၤ ါရ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းမွ လြတ္ထြက္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ညႊတ္ေသာဉာဏ္။

(၁၀) ပဋိသခၤ ါဉာဏ္ - ရုပ္နာမ္ခႏၶာ သခၤ ါရတို႔မွ လြတ္ထြက္ေၾကာင္း ျဖစ္ရန္ ဆင္ျခင္ေသာဉာဏ္။

(၁၁) သခၤ ါရုေပကၡာဉာဏ္ - ရုပ္နာမ္ခႏၶာ သခၤ ါရတို႔၌ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္၍ လ်စ္လ်ဴျပဳေသာဉာဏ္။

(၁၂) အႏုေလာမဉာဏ္ - ေရွးဉာဏ္မ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေျမာက္သျဖင့္ သတိပ႒ာန္ စေသာ ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇ ပါးတို႔အားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာဉာဏ္။

(၁၃) ေဂါၾတဘူဉာဏ္ - ပုထုဇဥ္အႏြယ္ကို ျဖတ္၍ အရိယာအႏြယ္ကို ပြားေစေသာဉာဏ္။

(၁၄) မဂၢဉာဏ္ - နိဗၺာန္ကို သိျမင္ေသာမဂ္ဉာဏ္။

(၁၅) ဖလဉာဏ္ - နိဗၺာန္ကို သိျမင္ေသာ ဖိုလ္ဉာဏ္။

(၁၆) ပစၥေ၀ကၡဏာဉာဏ္ - မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ပယ္ၿပီး မပယ္ၿပီးေသာ တရားငါးပါးတို႔ကို ဆင္ျခင္ေသာဉာဏ္။

No comments: