" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Saturday, September 15, 2012

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ဓါတ္မ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ဓါတ္မ်ား By စတီဗင္ စန္းယု စက္တင္ဘာလ ၊ ၂၀၁၂ သူ႔အေတြးအျမင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေနစဥ္ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးစေသာ ပတ္၀န္း က်င္ နယ္ပယ္ အသီးသီးရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကြ်ႏု္ပ္၏ ခံစားခ်က္ အျမင္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တဦးခ်င္းကုိရည္ရြယ္ၿပီး ေရးသားျခင္းမဟုတ္ပါ။ တဦးတေယာက္မွ ဤ စာစုအားဖတ္၍ သေဘာက်ႏွစ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ရွိေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္လြန္စြာ၀မ္း ေျမာက္ မိပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေမြးလာသည္မွ ေသဆုံးၾကသည္အထိ လူႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရွင္သန္ ေန ထုိင္ၾကရာ အစုအဖြဲ႔ အေသးမွ အႀကီးအထိေသာ္၄င္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စေသာ နယ္ပယ္ အသီး သီးတြင္ အမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ ေနၾကရာ၌ အမ်ား၏ခ်စ္ခင္ေလးစား ယုံၾကည္မႈရရွိရန္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ဘ၀ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အတြက္ အနည္းဆုံး ေအာက္ပါ အခ်က္ အခ်ဳိ႕လုိ အပ္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္မွခံစား ယုံၾကည္ မိပါသည္။ ၁။ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္မြန္မႈ ၂။ ရုိးသားျဖဴစင္မႈ ၃။ စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံႏုိင္မႈ ၄။ အခ်ိန္ကုိ တန္ဖုိးထားေလးစားမႈ ၅။ ေလ့လာမွတ္သား သင္ယူမႈ ၆။ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပဆန္းစစ္မႈ ၇။ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္နုိင္မႈ ၈။ သေဘာထား ရပ္တည္မႈ ၉။ အေကာင္အထည္ေဖၚလုိက္နာက်င့္သုံးမႈ ၁၀။ အဖြဲ႔အစည္းစိတ္ဓါတ္ ၁။ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္မြန္မႈ ေငြေၾကးစည္းစိမ္ဥစၥာ အာဏာအတြက္ ေဖါက္ျပန္မႈမရွိပဲ လူအမ်ားမွေန၍ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးရႈေဒါင့္ မ်ားမွ စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ရုိးသားစြာျဖင့္ ႀကိဳးစားေစာင့္ထိန္းဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ အစုအဖြဲ႔ အမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကုိင္ ေနေသာပုဂၢၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးေဖါက္ျပန္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေသာက္စား ေလာင္း ကစား ေငြေၾကး အလြဲသုံးစားျပဳမႈ အပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာေဒသ၏ တရားဥပေဒ (မတရားဥပေဒ မ်ားကုိ မဆုိလုိပါ) ႏွင့္ၿငိစြန္းေသာကိစၥ မ်ားကုိ အထူးေရွာင္က်ဥ္ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ မိမိပါ၀င္ေသာ အစုအဖြဲ႔သာမက အျခားေသာအစုအဖြဲ႔ ပုဂၢၢိဳလ္မ်ားမွပါ ေလးစားယုံ ၾကည္မႈ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂။ ရုိးသားျဖဴစင္မႈ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး စေသာကိစၥ မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းၿပီး မိမိ၏ ပုဂၢၢိဳလ္ေရး ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ အခြင့္အေရး ရာထူးေနရာ ရရွိမႈအတြက္ အေျခမခံဘဲ ေစတနာအရင္းခံ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဆုိလုိပါသည္္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိ၏ စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ကုိ အေျခမခံဘဲ မရုိးသားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ အႀကံအစည္ကုိအေျခခံၿပီး ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢၢိဳလ္အနားမွ မခြာဘဲ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံ ရရွိေရး၊ အမ်ားကုိ ခုတုံးလုပ္အသုံးခ်၍ မိမိေနရာရရွိေရး၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မည္သုိ႔မွ အမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ၊ ေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိမည္မဟုတ္ပါ၊ ၄င္း၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ မသိေသးေသာ အစုအဖြဲ႔၊ ပုဂၢၢိဳလ္မ်ား၏ ယာယီအားျဖင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိ ရရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ မည္မဟုတ္ပါ။ ၃။ စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံႏုိင္မႈ မိမိပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ထုိက္သင့္ေသာ ေပးဆပ္မႈ အနစ္နာခံမႈ ရွိရမည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢၢိဳလ္မ်ားမွ စီးပြားေရးအျမင္ျဖင့္ေငြေၾကး၊ အခြင့္အေရး၊ ရာထူး၊ ေနရာ မိမိအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ စဥ္းစားၿပီးမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားလည္းရွိရာ ထုိပုဂၢၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေနသည္ဟု အေပၚယံ မည္ကဲ့သုိ႔ေျပာဆုိလုပ္ေဆာင္ေနပါေစ ကုိယ္က်ဳိးရွာ အေခ်ာင္သမားမ်ားသာျဖစ္ေနမည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏အၿမဲတမ္းလုိလုိ ၾကားသိေတြ႔ႀကဳံေနမႈမ်ားအရ လူတဦးတေယာက္ (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းတခုခုမွ ေငြေၾကးတစုံတရာ ေထာက္ပံ့ ေပးကမ္းမႈ၊ ရရွိမႈ မရွိဘဲ ဖရီး( free ) အေနျဖင့္ လူမႈေရး အကူအညီ ေတာင္းခံလာခဲ့ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျပ၍ ျငင္းပယ္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ ပုဂၢၢိဳလ္မ်ားမွ မိမိသည္အမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေနသည္၊ ေပးခဲ့သည္၊ အမ်ားအတြက္အလုပ္ လုပ္ေနသည္ ဟု စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာဆုိလွ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ျမင္သည္မွာ အရာရာကုိေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္အနစ္နာ ခံရမည္ ဟု မဆုိလုိပါ၊ မည္သူတဦးတေယာက္မွ အျခားသူတဦးထံ အမွန္တကယ္မလုိအပ္ပဲ ေအာက္က်ခံ၍ အကူအညီ ေတာင္းခံမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအခါမ်ဳိးတြင္ မိမိတတ္ႏုိင္ေသာအခ်ိန္၊ အႀကံဥာဏ္၊ ေငြေၾကးစသည္ျဖင့္ ေစတနာသန္႔စြာ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မပါပဲ ေပးဆပ္ကူညီ မႈကုိဆုိလုိပါသည္။ သုိမွသာထုိပုဂၢၢိဳလ္သည္ အမ်ား၏ ေလးစားယုံၾကည္မႈကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄။ အခ်ိန္ကုိ တန္ဖုိးထားေလးစားမႈ အခ်ိန္သည္လူကုိမေစာင့္ဘဲ တေရြ႕ေရြ႕ကုန္လြန္ေနရာ မည္သည့္ကိစၥမဆုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သတ္ မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အတုိင္း တန္ဖိုးထားေလးစားဖုိ႔လုိသည္။ တုိးတက္ေသာအဖြဲ႔အစည္း၊ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခ်ိန္ ကုိမည္သုိ႔ တန္ဖုိးထားေလးစားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအခ်ဳိ႕ျပရေသာ္ အစည္းအေ၀း အခမ္း အနားမ်ား၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္မွီ ေရာက္မလာျခင္း၊ ေရာက္လာၿပီး ေနာက္ လာရင္းကိစၥကုိ မဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ဘဲ အျခားမသက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ေျပာဆုိေနျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ ကုိ မလုိအပ္ဘဲ ကုန္လြန္ေစရာ တဦးခ်င္းအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႔အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း တုိးတက္ႀကီးပြားမႈ မျဖစ္ေစဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈကုိိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ ကိစၥမဆုိ ရရွိေသာအခ်ိန္၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကုိ တန္ဖုိးထား ေလးစားမွသာ ေအာင္ျမင္ တုိးတက္ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ ၅။ ေလ့လာမွတ္သား သင္ယူမႈ မည္သည့္ကိစၥ အေၾကာင္းအရာမဆုိ တသမွတ္တည္းအၿမဲမေန၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲ တုိးတက္ ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ နည္းပညာ၊ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ေနရာေဒသအလုိက္ အံ၀င္ဂြင္ က်အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ အတြက္ အစဥ္အၿမဲ ေလ့လာမွတ္သားဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ရရွိထားေသာ အေတြ႔အႀကဳံ ဗဟုသုတမ်ားကုိ အသုံးခ်နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိ ေရာက္ရွိေနထုိင္က်င္လည္ေသာ အ၀န္းအ၀ုိင္းတြင္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သည့္ အရာမ်ားကုိ ေလ့လာဆည္းပူးမႈမရွိဘဲ မသိသလုိ ေနထုိင္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုိျဖဳန္းတီးေနသကဲ့သုိ႔၊ အေၾကာင္း ကိစၥ တစုံတရာေပၚေပါက္လာေသာအခါ မည္သုိ႔မ်ွ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္း အရာတခုကို ဘက္စုံေအာင္ေလ့လာဆည္းပူးမႈ မရွိဘဲ တတ္ေယာင္ကား ပါ၀င္သူမ်ားလည္းရွိရာ ၄င္းပါ၀င္ ပတ္သက္ေသာ အစုအဖဲြ႔အေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ သုံးသပ္မႈကုိ မရရွိသည့္အျပင္ အနာဂတ္အတြက္ အႏၲရာယ္ပါျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ အေတြးအေခၚရရွိေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ေလ့လာမွတ္ သားမႈ လုိအပ္သည္ဟုျမင္ပါသည္။ ၆။ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပဆန္းစစ္မႈ မိိမိမွေသာ္လည္းေကာင္း(သုိ႔)မိမိအားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္(သုိ႔)မေကာင္း ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစေ၀ဖန္ေထာက္ျပပါက နာယူလက္ခံႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။ မိမိ၏ေလ့လာသင္ယူ မွတ္သားထားေသာ အသိဥာဏ္ပညာျဖင့္ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္၍ ယူသင့္သည္ကုိယူၿပီး၊ ပယ္သင့္သည္ကုိ ပယ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ အျခားသူ၏စိတ္ဓါတ္သေဘာထားကုိ သိရွိႏုိင္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံဥာဏ္အခ်ဳိ႕ ရရွိႏုိ္င္သည္။ ထုိ႔ျပင္ခံႏုိင္ရည္ရွိၿပီး စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာေသာ ပုဂၢၢိဳလ္ျဖစ္လာမည္။ အမ်ားေတာင္းတေနေသာ ဒီမုိကေရစီ ၏အေျခခံသေဘာတရားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၇။ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္နုိင္မႈ ေနရာေဒသ အခ်ိန္အခါ၊ အေၾကာင္းအရာလုိက္ျဖစ္ေပၚေနမႈကုိ အေျခခံ၍ တသမတ္တည္းမထားဘဲ သင့္ေတာ္သလုိ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရမည္။ တခါတရံ သေဘာတရား (Theory) အရ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ရြာ (သုိ႔) လူပုဂၢၢိဳလ္ (သုိ႔) လက္ရွိ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါ ကုိက္ညီေအာင္ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။ ၈။ သေဘာထား ရပ္တည္မႈ တဦးခ်င္းအရေသာ္လည္းေကာင္း အစုအဖြဲ႔အရေသာ္လည္းေကာင္း ကုိယ္ပုိင္သေဘာထား ရပ္တည္ ခ်က္မ်ား ရွိၾကရာ မိမိတုိ႔၏ ခံယူခ်က္သေဘာထားအတုိင္း စြဲၿမဲစြာဆုပ္ကုိင္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ အေရာက္သြားဖုိ႔လိုအပ္သည္။ သြားရာလမ္း ခရီးတြင္ မည္သည့္အတုိက္အခုိက္ ခလုပ္ကန္သင္းေတြ႔ပါေစ မေလ်ွာ့ပဲ စြဲၿမဲစြာျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ တိက်ခုိင္မာစြာျဖင့္ စြဲကုိင္ ထားဖုိ႔လုိပါသည္။ ျပတ္သားတိက်ေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္သာ ေအာင္ပဲြရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အစုအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ ပုဂၢၢိဳလ္္မ်ားဦးေဆာင္မွသာ အမ်ား၏ ေလးစားယုံၾကည္မႈ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက တဦးခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း အစုအဖြဲ႔အလုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အေပၚယံဆက္ဆံေရး မွလြဲ၍ ေလးနက္ေသာ ယုံၾကည္အားထားမႈမရပဲ အထင္ေသးရႈံ႕ခ်မႈကုိ ခံရလိမ့္မည္။ မည္သူ၏ ေလးစားမႈကုိမွ ရႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ၊ ထုိေၾကာင့္ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားသည္ အမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။ ၉။ အေကာင္အထည္ေဖၚလုိက္နာက်င့္သုံးမႈ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိစၥမဆုိ မိမိအပါအ၀င္ အမ်ားဆႏၵအရ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ ထားေသာ ကိစၥမ်ားကုိ တဦးခ်င္းစီိမွအျပန္အလွန္ ေလးစားေသာအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း လုိက္နာ က်င့္သုံးၾကရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိနည္းျဖင့္လည္း အမ်ား၏ေလးစားယုံၾကည္မႈရရွိႏုိင္ေသာ ပုဂၢၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ ၁၀။ အဖြဲ႔အစည္းစိတ္ဓါတ္ မိမိအစုအဖြဲ႔အေပၚသစၥာရွိ၍ မိမိစိတ္ဆႏၵႏွင့္မတူေသာ္လည္း အမ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သေဘာထား အတုိင္း ျပတ္သားခုိင္မာစြာ ရပ္တည္ေပးရမည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ပုဂၢၢိဳလ္ေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းျပ၍ မေျပာင္းလဲရ။ အျခားျပင္ပပုဂၢၢိဳလ္ အစုအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပါက မိမိပါ၀င္ေသာ အစု အဖြဲ႔ဖက္မွသာ ရပ္တည္ၿပီးေဆြးေႏြးေျပာဆုိေဆာင္ရြက္မွသာ ထိုပုဂၢၢိဳလ္အား အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓါတ္ ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ မိမိအဖြဲ႔အစည္းအား ဆန္႔က်င္ေသာ အသုံးအႏႈန္းအေျပာအဆုိမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မိပါက သစၥာမဲ့သူအျဖစ္ အမ်ားက သတ္မွတ္သကဲ့သုိ႔ တုိက္ပဲြတြင္ မိမိရဲေဘာ္ ရဲဘက္အခ်င္းခ်င္း ေနာက္ေက်ာမွ ေခ်ာင္းပစ္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ မိမိအစုအဖဲြ႕ႏွင့္ အျခားေသာအစုအဖြဲ႕၊ ပုဂၢၢိဳလ္ မ်ား၏ယုံၾကည္ေလးစားမႈကုိလည္း ရမည္မဟုတ္ပါ။ အခ်င္းခ်င္းမွသစၥာမရွိလွ်င္ အျခားသူမ်ားအေပၚ သစၥာ ရွိသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဟု ယုံၾကည္လက္ခံၾကလိမ့္မည္။ ထုိေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေလးစား လုိက္နာ ပါမွ (သုို႔) ယခင္ရွိေသာ အမ်ားႏွင့္မသင့္ေတာ္သည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားကုိ အလ်ွင္အျမန္္္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မွ သာလွ်င္ မိမိႏွင့္တကြ မိမိ၏ပတ္၀န္းက်င္ အစုအဖဲြ႔၊ ႏုိင္ငံ၊ လူမ်ဳိးအေနျဖင့္ တုိးတက္ ႀကီးပြားမည္ဟု ယူဆ မိပါေၾကာင္းသုံးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။ အားလုံးကုိ ေလးစားစြာျဖင့္-- --စတီဗင္ စန္းယု steven_sanyu@yahoo.com

No comments: