" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Thursday, May 13, 2010

ပညာအေျခခံစီမံခန္႔ခဲြမွဳ

စီမံခန္႔ခဲြမွဳကို Management လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီစီမံခန္႔ခဲြမွဳမွာ အရိုးစင္းဆုံး အေနနဲ႔ အပိုင္းေလးပိုင္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ -

* Planning
* Organizing
* Leading
* Controlling ဆိုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

Planning ဟာ စီ္မံကိန္း ေရးဆဲြခ်မွတ္တာျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ စတာေတြကို အေသးစိတ္ေရးဆဲြရပါတယ္။

Organizing မွာ ဘာေတြလုပ္မယ္ ၊ ဘယ္သူေတြကလုပ္မယ္ စတာေတြကို စုဖဲြ႔ပါတယ္။

Leading ပိုင္းမွာ ပါ၀င္မယ့္သူေတြကို Motivate လုပ္တာတို႔၊ ၫႊန္ၾကားတာတို႔ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ခ်မွတ္တာတို႔ ၀ိေရာဓိေတြ ေျဖရွင္းတာတို႔ လုပ္ေလ့ရွိ ပါတယ္။

Controlling ပိုင္းမွာ ေဆာင္ရြက္မွဳေတြကို ထိန္းသိမ္း၊ ၫႊန္ၾကားတာေတြ၊ စီမံကိန္း အေသးစိတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳေတြ လဲြမွားတာေတြျပန္ၿပီး တည့္မတ္တာေတြ လုပ္ပါတယ္။

Management skill ကို အၾကမ္းဖ်င္း သုံးမ်ိဳးခဲြျခားထားပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-

* Technical Skill
* Human Skill
* Conceptual Skill ဆိုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

Technical Skill ကေတာ့ အထူးကၽြမ္းက်င္တဲ့ပညာ နည္းပညာအသုံးခ်မွဳပိုင္းပါ။ (Low level manager)

Human Skill ကေတာ့ အဖဲြ႔အစည္းက လူေတြနဲ႔အတူ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွဳ ၊ နားလည္မွဳ လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္စြမ္းစတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ (mid level manager)

Conceptual Skill ကေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျဖစ္ၿပီး ရွဳပ္ေထြးခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ျပသနာကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာအေျဖရွာႏိုင္မွဳ ျဖစ္ပါတယ္။ (high level manager)

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွဳ ဆိုတဲ့ Ability ဟာ တစ္ဦးခ်င္းမွာရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ေပးတဲ့တာ၀န္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္၊ အမွားအယြင္း မပါေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာဟာ Ability ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Intellectual Ability ဆိုတာက လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ အရည္အခ်င္း ျဖစ္ပါတယ္။

Multiple Intelligence ဆိုတာကေတာ့ Cognitive, Social, Emotional နဲ႔ Cultural ေတြ ေပါင္းစည္းထားတဲ့ အရည္အခ်င္း ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ေန႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ မွာ အဲဒီအရည္အခ်င္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ တစ္ခုေကာင္း ၊ တစ္ပိုင္းေကာင္းနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ မွဳ ပီျပင္တဲ့အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

No comments: