" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Monday, May 24, 2010

PAY ATTENTION

know more than other, work more than other, expect less than other

i compete because i don't want others to win

open your eyes open your mind open your heart and always be true to yourself

your future depends on your dreams

if you start judging people you'll be having no time to love other

nothing is impossible "i m possible"

mediation is just a courage to be silent and alone

i pardon all,may all pardon me, all are my friends, i hvae no enemies

if you light a lamp for somebody, it will also brighten your path

fear leads to anger, anger leads to stress,stress leads to doobies, doobies lead to twinkies

No comments: