" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Monday, May 24, 2010

BUSINESS RELATED WORDS

lack of money is always a road-block to starting a business

time is money, time is knowledge

pay attention to every aspect of business

seeing opportunity in every dangerous situation

the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

find something you love to do and you'll never have to work another day in your life

quit talking and begin doing

control your destiny

the harder YOU work, the more luck you have

No comments: