" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Thursday, September 16, 2010

Prevent Job Stress

• Ensure that the workload is in line with workers' capabilities and resources.
• Design jobs to provide meaning, stimulation, and opportunities for workers to use their skills.
• Clearly define workers' roles and responsibilities.
• Give workers opportunities to participate in decisions and actions affecting their jobs.
• Improve communications-reduce uncertainty about career development and future employment prospects.
• Provide opportunities for social interaction among workers.
• Establish work schedules that are compatible with demands and responsibilities outside the job.
• Combat workplace discrimination (based on race, gender, national origin, religion or language).
• Ensure hiring is in accord with Affirmative Action guidelines.
• Bringing in an objective outsider such as a consultant to suggest a fresh approach to persistent problems.[14]
• Introducing a participative leadership style to involve as many subordinates as possible to resolve stress-producing problems.[15]

No comments: