" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Wednesday, January 25, 2012

အသက္ရွည္ျခင္းအေၾကာင္း

* အမ်ားႏွင့္သာ၊ အရာရာ၊ ေလ်ာ္စြာ ေနထိုင္တတ္ရမည္။
* အမ်ားေကာင္းက်ိဳး၊ ျမတ္တႏိုး၊ သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။
* အမ်ားဆီမွာ၊ ကိုယ့္ေမတၱာ၊ လႊတ္ကာပြားမ်ား ေနရမည္။
* ခႏၲီခ်ပ္ဝတ္၊ အစဥ္ဝတ္၊ ရန္လြတ္ သည္းခံႏိုင္ရမည္။
* ကိုယ့္အလုပ္မွာ၊ ထြတ္ထိပ္သာ၊ ဝီရိယကဲကာ လုပ္ရမည္။
* ရရွိေဘာဇဥ္၊ သတိထင္၊ ဆင္ျခင္တို္င္းသာ သိရမည္။
* ဆင္ျခင္တိုင္းသာ၊ သိ၍သာ၊ သင့္စာ စား၍ေနရမည္။
* ကိုယ္ႏွင့္ေလ်ာ္ျငား၊ ကိုယ့္လက္မ်ား၊ လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ေပးရမည္။
* ကိုယ္ႏွင့္ႏႈတ္အား၊ နားေပးထား၊ တရားရႈပြား ေနရမည္။
* ဤကဲ့သို႔သာ၊ ေန႔စဥ္မွာ၊ ေနပါ ခ်မ္းသာ သက္ရွည္မည္။

(၁) သပၸါယကာရီ=က်န္းမာ, သက္ရွည္ေရးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိျခင္း၊
က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္ အိပ္ျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္ စားျခင္း၊ ေရကို လံုေလာက္ေအာင္ ေသာက္ျခင္း၊ ဥတုရာသီ မွ်ညီေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း။
(အေနမတတ္လွ်င္ အသက္တိုတတ္သည္)

(၂) သပၸါေယ မတၱံ ဇာနာတိ=က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း အတိုင္းအရွည္ကို သိျခင္း။
(တန္ေဆး, လြန္ေဘး ျဖစ္၍ အသက္တိုတတ္သည္)

(၃) ပရိဏတေဘာဇီ စ ေဟာတိ=အစာစားရာ၌ မိမိအတြက္ ေက်လြယ္မည့္ အစာကိုသာ ေရြးခ်ယ္ စားေသာက္ျခင္း။
(အစာမေက်က အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္တတ္သည္)

(၄) ကာလစာရီ စ ေဟာတိ=အခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ သြားလာရျခင္း။
(အခ်ိန္မဲ့ သြားလွ်င္ အသက္အႏၲရာယ္ ႀကံဳရတတ္သည္)

(၅) ျဗဟၼစာရီ စ=ေမထုန္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ရျခင္း။
(ေမထုန္မႈသည္ အသက္တိုေစတတ္သည္)

(၆) သီလဝါ စ=အက်င့္သီလ ရွိျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား မပ်က္ျခင္း။
(ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္လွ်င္ အသက္တိုတတ္သည္)

(၇) ကလ်ာဏမိေတၱာ စ=မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း ရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးကို ညႊန္ျပတတ္သူ ဆရာဝန္, ေဆးဆရာ, စာရိတၱ ေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ရွိျခင္း။
(ပါပမိတၱႏွင့္ ေပါင္းလွ်င္ အသက္အႏၲရာယ္ ႀကံဳရတတ္သည္)
ဤကား အာယုႆသုတ္ အဆိုတည္း။

No comments: