" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Saturday, September 15, 2012

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ဘ၀ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အတြက္ အနည္းဆုံး ေအာက္ပါ အခ်က္ အခ်ဳိ႕လုိ အပ္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္မွခံစား ယုံၾကည္ မိပါသည္။ ၁။ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္မြန္မႈ ၂။ ရုိးသားျဖဴစင္မႈ ၃။ စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံႏုိင္မႈ ၄။ အခ်ိန္ကုိ တန္ဖုိးထားေလးစားမႈ ၅။ ေလ့လာမွတ္သား သင္ယူမႈ ၆။ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပဆန္းစစ္မႈ ၇။ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္နုိင္မႈ ၈။ သေဘာထား ရပ္တည္မႈ ၉။ အေကာင္အထည္ေဖၚလုိက္နာက်င့္သုံးမႈ ၁၀။ အဖြဲ႔အစည္းစိတ္ဓါတ္

No comments: