" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Friday, May 3, 2013

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္(၉) ပါး

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္(၉) ပါး ၁။ အရဟံ = ကိေလသာ အညစ္အေၾကးတို႔မွ ကင္းေဝးစင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘ;ုရား။ ၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ = သိစရာမွန္သမွ် တစမက်န္ သယမၻဴ ဥာဏ္ျဖင့္ အမွန္တုိင္းသိ ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။ ၃။ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ = အသိတရား အက်င့္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။ (ဝါ) ဝိဇၨာသံုးပါး ၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး ၊ စရဏတရား တစ္ဆယ့္ငါးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။ ၄။ သုဂေတာ = က်ဳိးရွိ ဟုတ္မွန္ ႏွစ္တန္ေသာစကား ကုိသာ မိန္႔ၾကားေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။ (ဝါ) က်ဳိးရွိ ဟုတ္မွန္ သူခံသာေသာစကားႏွင့္ က်ဳိးရွိဟုတ္မွန္ သူမခံသာေသာစကား ဤႏွစ္ပါးကုိသာ မိန္႔ၾကားေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။ ၅။ ေလာကဝိဒူ = သတၱေလာက ၊ ၾသကာသေလာက ၊ သခၤါရ ေလာက တည္းဟူေသာ ေလာကသံုးခြင္ကို အကုန္အစင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။ ၆။ အႏုတၱေရာ + ပုရိသဒမၼသာရထိ = မယဥ္ေက်းၾကျငား သတၱဝါမ်ားကုိ ယဥ္ပါးေလေအာင္ ေသြးေဆာင္ ဆံုးမျခင္း၌ တုဘက္ ကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။ ရ။ သတၱာ ေဒဝမႏုႆာနံ = လူ နတ္ ျဗဟၼာသတၱဝါတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။ ၈။ ဗုေဒၶါ = သစၥာေလးပါး အမွန္တရားကုိ ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။ (ဝါ) သစၥာ ေလးအင္ ကိုယ္တုိုင္ျမင္၍ မ်ားျဖင့္ေဝေန တပည့္ေတြကိုလည္း သိေစေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။ ၉။ ဘဂဝါ = ဣႆရိယ စသည္ ဘုန္းေျခာက္လီ ႏွင့္စံုညီျပည့္ဝေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။ (က) ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ စိတ္ေတာ္ကုိ စိုးပိုင္ႏိုင္နင္းေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာ ဣႆရိယ ဘုန္းေတာ္ ၊ (ခ) မဂၤ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ ကုိးတန္ေသာ ေလာကုတၱရာ တရားတည္းဟူေသာ ဓမၼ ဘုန္းေတာ္ ၊ (ဂ) ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ သံုးျဖာေသာေလာကတြင္ ပ်ံႏွံ ေက်ာ္ေစာရျခင္း တည္းဟူေသာ ယသ ဘုန္းေတာ္ ၊ (ဃ) အဂၤါၾကီးငယ္ တင့္တယ္ျပည့္ျဖိဳး အခ်ိဳးတက် သပၸါယ္ေတာ္မူလွျခင္း တည္းဟူေသာ သိရီ ဘုန္းေတာ္၊ (င) အလုိရွိတုိင္း မဆိုင္းခဏ ျပီးစီးေတာ္မူရျခင္း တည္းဟူေသာ ကာမ ဘုန္းေတာ္ ၊ (စ) အရဟတၱမဂၤဥာဏ္ ၊ သေဗၺညဳတဥာဏ္ တိုင္ေအာင္ရေစႏိုင္သည့္ ၾက့ံခိုင္ၾကီးမားေသာ ဝီရိယေတာ္တည္းဟူေသာ ပယတၱ ဘုန္းေတာ္ ၊ ဤဘုန္းေတာ္ေျခာက္စံုႏွင့္ ကံုလံုျပည့္ဝေတာ္ မူေသာျမတ္စြာဘုရား ။ ဤသို႔လွ်င္ သြာကၡာတစသား ဂုဏ္ကိုးပါးႏွင့္ ထူးျခားကံုလံု ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ တပည့္ေတာ္သည္ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ ၏ အရွင္ဘုရား ။ _/\_ _/\_ _/\_ တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆) ပါး ၁။ ဘဂဝတာ ဓေမၼာ = ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ေဟာမိန္႔ၾကားသည့္ မဂ္ေလးပါး ဖိုလ္ေလးပါး နိဗၺာန္ ပရိယတ္အားျဖင့္ ဆယ္ပါးေသာ တရားေတာ္ျမတ္သည္ ၊ သြာကၡာေတာ = နာစဥ္ ခ်မ္းသာ က်င့္ ခ်မ္းသာ၍ ခ်မ္းသာျမတ္မွန္ ေအးနိဗၺာန္ဟု သံုးတန္ ေကာင္းျခင္း ျပည့္စံုလွ်င္းေအာင္ ရွင္းလင္းေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတည္း ။ ၂။ သႏၵိ႒ိေကာ = သူမ်ားေျပာၾကား စကားႏွင့္မွ် မယံုရဘဲ က်နကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတည္း ။ ၃။ အကာလိေကာ = အခ်ိန္မလင့္ မဖင့္မေႏွး ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးေပးေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါ ေပတည္း။ ၄။ ဧဟိပႆိေကာ = လာခဲ့စမ္းပါ ရွဳစမ္းပါဟု ဝမ္းသာရႊင္လွိဳက္ ဖိတ္ေခၚထိုက္ေသာ တရားေတာ္ ျမတ္ပါေပတည္း ။ ၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ = အဝတ္ဥေသွ်ာင္ မီးေလာင္ေသာ္လည္း မသတ္ဘဲႏွင့္ စိတ္ထဲေရာက္ေအာင္ ကပ္ေဆာင္ထိုက္ေသာ တရားေတာ္ ျမတ္ပါေပတည္း ။ ၆။ ဝိညဴဟိ = သစၥာသိျမင္ ပညာရွင္ရွစ္ပါး အရိယာမ်ား သည္သာလ်င္ ပစၥတၱံ ေဝဒိတေဗၺာ = ကိုယ္စီ ကိုယ္ငွသိရခံစားရေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတည္း ။ ဤသို႔လွ်င္ သြာကၡာတစသား ဂုဏ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ထူးျခားကံုလံု ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ တပည့္ေတာ္သည္ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ ၏ အရွင္ဘုရား ။ _/\_ _/\_ _/\_ သံဃာဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး ဘာဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ = ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏ တပည့္သားေမာ္ အရိယာ သံဃာေတာ္သည္- ၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ = ကိေလသာ ျငိမ္းေၾကာင္း ေကာင္းစြာ က်င့္ၾကံေတာ္မူပါေပ၏ ။ ၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ = သာေဌ မာယာ ကင္းစင္ကြာ၍ ေျဖာင့္စြာ က်င့္ၾကံေတာ္မူပါေပ၏ ။ ၃။ ဥာယပၸဋိပေႏၷာ = နိဗၺာန္အက်ိဳး ေမွ်ာ္ကိုးရည္သန္ က်င့္ၾကံေတာ္ မူပါေပ၏ ။ ၄။ သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ = မဂၢင္ရွစ္ရပ္ အက်င့္ျမတ္ေၾကာင့္ တုပ္ဝပ္ရိုေသ ေလ်ာ္ကန္ေအာင္ က်င့္ၾကံေတာ္ မူပါေပ၏ ။ ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ အ႒ပုရိသပုဂၢလာ ဧသ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ = အစံုေလးပါး သီးျခားရွစ္ေဖာ္ ျမတ္ဘုရား၏ တပည့္သားေမာ္ အရိယာ သံဃာေတာ္သည္- ၅။ အာဟုေနေယ်ာ = အေဝးမွ ေဆာင္ယူ ပစၥည္းကို မူလည္း ေပးလွဴျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္ မူပါေပ၏ ။ ၆။ ပါဟုေနေယ်ာ = ဧည့္သည္ဖို႔ရာ ရည္ကာေစာင္ထား ပစၥည္းမ်ားပင္ စိတ္ထားစင္ျဖဴ ေပးလွဴျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏ ။ ၇။ ဒကၡိေဏေယ်ာ = တမလြန္စခန္း ေကာင္းဖို႔မွန္း၍ လွဴ ဒါန္းျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏ ။ ဂ။ အဥၨလီကရဏီေယာ = ရိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏ ။ ၉။ အႏုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ = နတ္လူအမ်ား ေကာင္းမွဳ ပြါးဖို႔ ၾကဲထားပ်ိဳးခ် တုမရသည့္ ေကာင္းလွလယ္ေျမ ယာေျမပမာ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏ ။ ဤသို႔လွ်င္ သုပၸဋိပႏၷ စသည္အျပား ဂုဏ္ကုိးပါးႏွင့္ ထူးျခားကံုလံု ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အရိယာရွစ္ေဖာ္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ အရိယာ ႏြယ္ဝင္ သမၼဳတိေထရ္အရွင္ တုိ႔ကုိတပည့္ေတာ္သည္ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။

No comments: