" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, September 11, 2011

Apply in your Life - one to eight

ျမန္မာကေလးလူငယ္ သုတစာေပသည္ အင္းဝေခတ္ ရွင္မဟာသီလဝံသႏွင့္ ရွင္မဟာ ရ႒သာရတို႔ လက္ထက္ကတည္းကပင္ အထင္အရွား ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါသည္။

“သုစိပုဘာ၊ ဝိလိသိဓာ၊ အကၡရာစဲြသုံး၊

ဤရွစ္လုံးကို၊ သီကုံးပန္းသြင္၊ ေန႔တုိင္းဆင္ေလာ့၊

စာသင္ပ်ဳိႏု၊ အေျချပဳတို႔၊ ဥဇုဘူတ၊

လု႔ံလျပင္းစြာ၊ သူ႔ထက္ငါဟု၊ ႏႈတ္မွာရြရြ၊

ႀကိဳးပမ္းကလွ်င္၊ သိပၸေက်းဇူး၊ အထူးသိျမင္၊

ပညာရွင္ဟု၊ မထင္မေပၚ၊ မေက်ာ္ေစာဘဲ၊ တီမွာလဲႊအံ့” ဟူ၍ ရွင္မဟာရ႒သာရက သူ၏ သုစိပုဘာ အစခ်ီဆုံးမစာ၌ ထည့္သြင္း ဖဲြ႔ဆိုထားပါသည္။

ထိုေခတ္ စာသင္သား ျမန္မာကေလး လူငယ္မ်ားအား ပညာဆည္းပူးနည္း ရွစ္မ်ဳိးကို ပညာေပးခဲ့ပါသည္။

ဤနည္းရွစ္မ်ဳိးမွာ

(၁) သု၊ သုေဏယ် - နာရာ၏။ သင္ျပသမွ်ကို ေသခ်ာစြာ နာယူရမည္။ အေျပာအေဟာ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို လုိက္နာ မွတ္သားရမည္။

(၂) စိ - စိေႏၲယ်၊ ၾကံရာ၏။ ၾကားမိ ဖတ္မိသမွ်ကို အမႈမဲ့ မထားရာ၊ ၾကံစည္စိတ္ကူးရမည္။

(၃) ပု - ပုေစၧယ်၊ ေမးရာ၏။ မသိမရွင္းလင္းေသးလွ်င္ ေမးျမန္းရမည္။

(၄) ဘာ - ဘာေသယ်၊ ေျပာဆိုရာ၏။ ဆည္းပူးမိသည္တို႔ကို တဆင့္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာေဟာရမည္။

(၅) ၀ိ - ၀ိဓာ ေရယ်၊ စုံစမ္းဆင္ျခင္ရာ၏။ အသစ္အသစ္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြရမည္။

(၆) လိ - လိေခ ယ်၊ ေရးသားရာ၏။ ဖတ္႐ႈမွတ္သားမိသည္တုိ႔ကို ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားရမည္။

(၇) သိ - သိေကၡယ်၊ သင္ၾကားရာ၏။ ရွာေဖြဆည္းပူးမိသည္တုိ႔ကို တဆင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ရမည္။

(၈) ဓာ - ဓာေရယ်၊ ေဆာင္ရာ၏။ ေလ့လာမိသမွ်ကို မေမ့ရန္ ႏႈတ္တက္အာဂုံေဆာင္ထားရမည္ ဟူ၍ ဆိုလုိပါသည္။

ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ မရိုးႏုိင္ေသာ၊ တန္ဖုိးရိွေသာ ပညာ ဆည္းပူးနည္း ရွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

No comments: