" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, November 6, 2011

ႏုနယ္႐ုပ္ဆင္း၊ လွပျခင္းကား၊

ႏုနယ္႐ုပ္ဆင္း၊ လွပျခင္းကား၊ အုိမင္းေနာက္ဆုံးရွိေခ်၏။
ဥစၥာဆင္ျမင္း၊ ေပါမ်ားျခင္းကား၊ ယုိယြင္းေနာက္ဆုံးရွိေခ်၏။
ဝိညာဏ္တင္းလင္း၊ သက္ရွင္ျခင္းကား၊ ေသမင္းေနာက္ဆုံးရွိေခ်၏။
ခ်စ္ခင္ေပါင္းသင္း၊ ဆက္ဆံျခင္းကား၊ ေကြကြင္းေနာက္ဆုံးရွိေခ်၏။
တက္ၾကြားၾကြၾကြ၊ ျမင့္သမွ်ကား၊ ေလွ်ာက်ေနာက္ဆုံးရွိေခ်၏။
ခုံမင္ခယ၊ ခ်စ္သမွ်ကား၊ ေသာကေနာက္ဆုံးရွိေခ်၏။
ပဲြလယ္ျပင္ပ၊ ခ်ီးမြမ္းၾကလည္း၊ ႐ႈတ္ခ်ေနာက္ဆုံးရွိေခ်၏။
ၾကည္သာရႊင္ျပ၊ ခ်မ္းသာလွလည္း၊ ဒုကၡေနာက္ဆုံးရွိေခ်၏။
(လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

No comments: